ENERGETICO is een onderdeel van EURONET BV, BE 0437 592 437, Spoorweglei 6, 2520 Ranst.

EURONET verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij ons via info@euronethygiene.be

Verwerkingsdoeleinden

ENERGETICO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

De persoonlijke data die wij verzamelen zijn onder meer gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, BTW-nummer,...) en persoonlijke statusgegevens (Telefoon, e-mailadres,...).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de EURONET groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ENERGETICO verbonden zijn of met enige andere partner van ENERGETICO;

ENERGETICO garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

ENERGETICO deelt in geen enkel geval de verzamelde persoonsgegevens aan derden, tenzij:

  • Na uitdrukkelijke toestemming van de klant.
  • Indien wij verplicht worden door een aanpassing van wetgeving
  • Indien deze gegevens onderdeel zijn van een juridische procedure
  • Leveringsbedrijven indien deze nodig zijn om een correcte levering uit te voeren.

Deze bedrijven waarmee ENERGETICO samen werkt dienen uw gegevens veilig en volgens de GDPR wetgeving te beheren en ze niet kenbaar te maken aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 10 jaar na de laatste offerte en/of bestelling van de klant.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@euronethygiene.be of het contactformulier van onze website te gebruiken.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Website

Ons website-adres is: www.energetico.be.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).